By using our website, you agree to the use of our cookies.
By using our website, you agree to the use of our cookies.
[email protected] Østvej 12A, 3230 Græsted

Vedtægter for Foreningen PersondataSmiley

VEDTÆGTER

Foreningen PersondataSmiley

Foreningen er stiftet 3/12-2018

§ 1 Navn, hjemsted og historie

Foreningens navn er Foreningen PersondataSmiley, forkortet PDS.

Foreningen har hjemsted i Helsingør Kommune.

§ 2 Formål

Foreningen har til formål:

At bidrage til at sikre og styrke danske virksomheders compliance på persondataretsområdet.

At udstede en persondatasmiley til virksomheder, der har udarbejdet GDPR-dokumentation, som er gennemgået og kontrolleret af et B-medlem fra foreningen. Foreningen tilbyder uddannelse af fagkyndige personer til efterprøvelse af compliance i forhold til persondataforordningen og persondataretten i Danmark.

Foreningen tilbyder medlemskab til virksomheder, hvis virke helt eller delvist er at styrke andre virksomheders overholdelse af persondataforordningen, GDPR og persondataretten i Danmark.

§ 3 Medlemskab og medlemsområde

Som A-medlemmer optages virksomheder som helt eller delvist har sit virke inden for rådgivning om og tilsikring af, at danske virksomheder overholder persondataforordningen, GDPR og persondataretten i Danmark. A-medlemmer har 50 stemmer pr. ”indmeldte cvr-nummer”. Koncernforbundne selskaber kan kun stemme som 1 medlem, men flere selskaber/virksomheder i samme koncern kan alle optages som A-medlemmer.

Som B-medlemmer optages enhver person, som er kursusuddannet og har bestået prøve i praktisk persondataret, som foreningen udbyder. Bestyrelsen fastsætter de nærmere retningslinjer herfor, herunder også for pligtig deltagelse i årlige kurser. B-medlemmer har 1 stemme pr. medlem. Flere medlemmer, som er ansat i samme virksomhed eller koncern, har dog kun 1 stemme tilsammen.

Optagelse som medlem fordrer bestyrelsens godkendelse.

§ 4 Udmeldelse

Udmeldelse kan ske med virkning pr. 31. december.

Skriftlig varsel skal være bestyrelsen i hænde senest 3 måneder før udmeldelsestidspunktet den 31. december. I modsat fald betales kontingent for det følgende år.

Ved medlemmets forretningsophør eller salg kan udmeldelse ske med 3 måneders varsel til ophør ved udløbet af en kalendermåned.

Ved udmeldelse har medlemmet ingen ret til andel af foreningens formue, og der ydes ingen refusion af et eventuelt forudbetalt kontingent.

Udmeldelse sker skriftligt ved brev eller mail til bestyrelsens formand.

§ 5 Bestyrelse

Bestyrelsen består af i alt 3-5 medlemmer, hvoraf formanden vælges af generalforsamlingen direkte. De øvrige medlemmer vælges også af generalforsamlingen, og bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen med valg af næstformand og kasserer.

Ethvert valg gælder for 1 år ad gangen.

På generalforsamlingen kan ligeledes vælges 2 suppleanter.

Bestyrelsen kan definere en række aktivitetsudvalg, hvor bestyrelsesmedlemmerne hver især udpeges som ansvarlige tovholdere. Bestyrelsen kan også antage en daglig leder af foreningens aktiviteter som kan ansætte administrative medarbejdere. Tilsvarende kan bestyrelsen antage en ekstern administrator, der løser foreningens opgaver og fremmer foreningens formål.

Bestyrelsen skal virke for at fremme foreningens formål.

§ 6 Regnskabsår

Regnskabsåret følger kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31.12.2019.

§ 7 Revision

Foreningens regnskab revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor. Revisor vælges fortrinsvis blandt foreningens medlemmer for et år ad gangen, og skal være statsautoriseret eller registreret revisor. Revisor kan genvælges.

§ 8 Kontingent og certifikat

Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling for den på igangværende 12 måneders regnskabsperiode.

Bestyrelsesforslag om fastsættelse af kontingent skal tage højde for de aktiviteter, der er i foreningen.

Bestyrelsen foreslår fastsættelse af persondatasmileyudgiften for de virksomheder som B-medlemmer godkender.

Bestyrelsen fastsætter priser/omkostninger for uddannelse af B-medlemmer.

Bestyrelsen kan søge fonds- og legatstøtte eller andet tilsvarende tilskud efter bestyrelsens beslutning. Midlerne skal medgå til at fremme foreningen og foreningens formål.

§ 9 Generalforsamling

Den årlige generalforsamling afholdes senest d. 31/3 og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved udsendelse af dagsorden pr. brev eller email.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning for det forløbne år
  3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede Regnskab
  4. Indkomne forslag (senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse)
  5. Bestyrelsens forslag til Budget for det kommende år, herunder vedtagelse af kontingent og persondatasmileybeløb for virksomheder.
  6. Behandling af eksklusionssager
  7. Valg af af formand
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
  9. Valg af revisor
  10. Eventuelt

§ 10 Valg og stemmeret

Afgivning af stemmer fordrer tilstedeværelse på generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Stemmeafgivning finder sted som bestemt i § 3. Alle anliggender bortset fra sager der henhører under §§ 13 og 16 afgøres ved almindelig stemmeflertal.

§ 11 Eksklusion

Medlemmers adfærd i ord og handling, der strider mod foreningens vedtægter, eller på anden måde bringer foreningens navn og rygte i miskredit over for tredjemand, kan ekskluderes med omgående virkning af foreningen ved en skriftlig meddelelse fra bestyrelsen.

Det ekskluderede medlem har dog ret til at får prøvet eksklusionen ved førstkommende ordinære generalforsamling efter eksklusionen.

§ 12 Ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel, dersom et flertal i bestyrelsen eller 50% af samtlige A- og B-medlemmer kræver det.

Generalforsamlingen skal afholdes senest 30 dage efter at begæringen er fremkommet.

Med indkaldelsen skal følge dagsorden.

§ 13 Vedtægtsændring

Til vedtægtsændringer kræves 2/3 majoritet på en generalforsamling, hvor mindst halvdelen af foreningens stemmer er repræsenteret.

Såfremt genrealforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling, der skal afholdes inden en måned efter den første.

Denne generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de mødendes antal, og ændringen kan herefter ske med 2/3 majoritet af de mødte.

§ 14. Hæftelse

For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue. Bestyrelsen skal ved indgåelse af aftaler på foreningens vegne sørge for, at medkontrahenten udtrykkeligt oplyses om, at eventuelle forpligtelser påhviler en forening.

§ 15. Tegningsret

Foreningen tegnes af formanden og 1 medlem af bestyrelsen – eller den daglige leder, i forening,  eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.

§ 16 Opløsning

Foreningens opløsning sker efter samme regler som gælder for vedtægtsændring. Dog skal den generalforsamling, hvorpå en opløsning bliver vedtaget, være indkaldt udelukkende med dette punkt på dagsordenen.

Foreningens eventuelle aktiver på opløsningstidspunktet skal tilfalde velgørende formål efter generalforsamlingens bestemmelse.

Således vedtaget den 3/12-2018.

Helsingør.

Første regnskabsperiode løber fra stiftelsen og indtil 31/12-2019.

 

Første bestyrelse består af:

Thomas Vang Christensen, formand

Kristian Boe Helweg Hansen, næstformand

Christian Gravgaard

 

Foreningen momsregistreres.

Som daglig leder antog bestyrelsen Torben Nordquist.

Bestyrelsen bemyndiges til at vælge foreningens revisor.

Generalforsamling besluttede, at A- medlemskontingent for 2019 er kr. 2.995 ekskl. moms.  B-medlemskontingent for 2019 er kr. 995 pr. år ekskl. moms.

Daglig leder drager omsorg for registrering af moms og foreningen.

 

Således passeret.

 

Dirigent:

Advokat Thomas Vang Christensen